Category Archives: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Organizacja przestrzeni dla dziecka w przedszkolu

Wystrój wnętrza i jego odpowiednie zaaranżowanie pozwala w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka.

W działalności pedagogicznej wystrój i sposób adaptacji wnętrza determinuje:

a) zdrowy rozwój dzieci

b) prawidłową adaptację

c) jakość kontaktów społecznych

d) prawidłową atmosferę

e) działania dziecka w obrębie budowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności Continue reading →

Reklamy

Moje okno na świat – projekt edukacyjny

Moje okno na świat
Projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp
Projekt edukacyjny pt. „Moje okno na świat” powstał z myślą o realizacji celów zawartych w Podstawie programowej, dotyczących kształtowania umiejętności społecznych dzieci w relacjach z innymi. Założeniem cyklu zajęć jest zapoznanie   najmłodszych z pojęciem tolerancji i poszanowania godności ludzi w codziennych sytuacjach. Continue reading →

Aktywność – rodzaje i znaczenie

Co to jest aktywność dziecka ?

AKTYWNOŚĆ: podstawowy czynnik i warunek  rozwoju przy kształtowaniu procesu twórczego dziecka. Jej podstawową jednostka jest podejmowanie jakiejś czynności. aktywność staje się więc podstawowym warunkiem rozwoju psychomotorycznego przedszkolaka.

Typy aktywności dziecka w wieku przedszkolnym:

 • inspirowana
 • swobodna
 • kierowana

Continue reading →

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Metody: rodzaje i formy pracy z sześciolatkami:

METODY CZYNNE:
 • metoda samodzielnych doświadczeń i przeżyć dziecka: polega na organizowaniu warunków do zabawy i kontaktów z rówieśnikami. Głównym celem metody jest zdobywanie przez dziecko samodzielności. Charakteryzuje ją całkowita swoboda w podejmowanych przez przedszkolaka działaniach.
 • metoda kierowania własną działalnością: polega na zachęcaniu dziecka do wykonywania samodzielnej pracy i rozwijaniu jego zainteresowań
 • metoda zadań stawianych dziecku: obejmuje wszystkie działania, polegające na rozdzielaniu zadań dzieciom, np. zlecanie prac plastycznych, sprzątanie sali, sprzątanie terenu wokół przedszkola
 • metoda ćwiczeń utrwalających: polega na systematycznym ćwiczeniu umiejętności nabytych przez dzieci

Continue reading →

Dokumentacja przedszkolna

Dokumentacja pracy pedagogiczno-dydaktycznej nauczyciela przedszkola

 

Praca nauczyciela przedszkola powinna być starannie zaplanowana na poziomie organizacji:

 • zajęć dydaktycznych
 • pomocy dydaktycznych
 • układania planów dnia
 • opracowywania konspektów i scenariuszy zajęć
 • Continue reading →

Rozwój psycho-ruchowy sześciolatka

Rozwój dziecka to długotrwały proces, obejmujący wszystkie sfery działalności fizycznej i psychicznej:

 • poznawcza
 • motoryczną
 • somatyczną
 • emocjonaln-społeczną

Continue reading →

Cele i zadania edukacji elementarnej

Cele i zadania edukacji:

 • wspieranie dziecka w poznawaniu rzeczywistości o wykorzystywaniu jego potencjału do budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”
 • tworzenie warunków, które umożliwiają aktywny udział ucznia w poznawaniu i konstruowaniu wiedzy
 • opanowanie niezbędnych sprawności do dalszej nauki: pisanie, czytanie i rachowanie
 • organizowanie sytuacji, mających na celu rozwijanie spontanicznej aktywności uczniów, motywowanej ich potrzebami i inspirowanej przez nauczycieli i  jego rowniesników
 • tworzenie sytuacji, sprzyjających kreatywnym działaniom
 • tworzenie warunków, w których dziecko jest usatysfakcjonowane z własnych działań i osiągania sukcesów
 • budowanie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy poprzez wzbudzanie ciekawosci do poznawania dziedzictwa kulturowego i obyczajów innych ludzi